Oficiální stránky obce Nelepeč - Žernůvka


Valná hromada DSO Deblín

07.12.2016 18:36

Předseda DSO Deblín Metoděj Pánek svolává

 

Valnou hromadu DSO Deblín a

 

zve tímto zástupce členských obcí

 

ve čtvrtek 15. prosince 2016 v 18.00 hod. do zasedací místnosti

 

Úřadu městyse Deblín, Deblín čp. 43

kde proběhne jednání

 

Návrh programu:

 

1. Zahájení

2. Technický bod – volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Kontrola plnění usnesení z minulé valné hromady

4. Příděl do fondu obnovy v roce 2016

5. Rozpočtové opatření č. 1/2016 + č. 2/2016

6. Plán inventur na rok 2016

7. Rozpočtové provizorium na rok 2017

8. Rozpočtový výhled na 2018-2019

9. Stanovení členských příspěvků na rok 2017

10. Cena stočného za období 1.1.-30.6.2016

11. Projednání možnosti splacení dlouhodobého úvěru dle Smlouvy o úvěru, č. reg. 99001655383 uzavřené dne 29.9.2011 mezi Komerční bankou, a.s. a DSO Deblín

12. Výpověď smlouvy s RNDr. Rusníkem

13. Oznámení o ukončení členství obcí Vohančice, Heroltice a Březina v DSO Deblín

14. Schválení smlouvy s VAS o provozování stokové sítě DSO Deblín

15. Převod smluv s dodavatelem elektrické energie a datových služeb na VAS

16. Různé

17. Diskuse

18. Závěr

 

 

Metoděj Pánek

Předseda DSO Deblín

 

 

Zveřejněno na úřední desce :

v písemné podobě dne : 07.12.2016

v elektronické podobě dne : 07.12.2016

Sejmuto z úřední desky :

v písemné podobě dne : 16.12.2016

v elektronické podobě dne : 16.12.2016

 

 

 

Vyvěšeno na úřední i elektronické desce v členských obcích svazku.

—————

Zpět