Oficiální stránky obce Nelepeč - Žernůvka


Valná hromada DSO Deblín

18.05.2016 19:05

Předseda DSO Deblín Metoděj Pánek   svolává

 

Valnou hromadu DSO Deblín a

 

zve tímto zástupce členských obcí

 

ve      čtvrtek  26.  května  2016   v 18.00 hod.  do  zasedací místnosti

 

Úřadu městyse Deblín, Deblín čp. 43   

kde proběhne jednání  

 

Návrh programu:

 

 1. Zahájení
 2. Technický bod  – volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola plnění usnesení z minulé valné hromady
 4. Projednání návrhu jednacího řádu DSO Deblín
 5. Dohoda o finančním vypořádání obcí Březina, Vohančice a Heroltice
 6. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2016
 7. Projednání návrhu  závěrečného účtu DSO za rok 2015
 8. Projednání účetní závěrky DSO za rok 2015
 9. Cena stočného za období 1.6.-31.12.2015
 10. Informace o dopise VAS a.s. Brno / výsledky rozborů odpadních vod / a seznámení se stanoviskem RNDr. Igora Rusníka, Ph.D
 11. Různé
 12. Diskuse
 13. Závěr

 

 

                                                                                                Metoděj Pánek

                                                                                            Předseda DSO Deblín

 

 

Zveřejněno na úřední desce :  

v písemné podobě dne :  18.05.2016

v elektronické podobě dne : 18.05.2016

Sejmuto z úřední desky :

v písemné podobě dne :

v elektronické podobě dne :

 

 

 

 

Vyvěšeno  na úřední i elektronické desce v členských  obcích svazku.

 

 

 

 

—————

Zpět