Oficiální stránky obce Nelepeč - Žernůvka


Valná hromada DSO Deblín

06.04.2016 17:55

Předseda DSO Deblín Jiří Vitanovský  svolává

 

Valnou hromadu DSO Deblín a

 

zve tímto zástupce členských obcí

 

ve      čtvrtek  14.  dubna  2016   v 18.00 hod.  do  zasedací místnosti

 

Úřadu městyse Deblín, Deblín čp. 43   

kde proběhne jednání  

 

Návrh programu:

 

 1. Zahájení
 2. Technický bod  – volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola plnění usnesení z minulé valné hromady
 4. Volba předsedy a místopředsedy DSO Deblín
 5. Pověření předsedy DSO k provádění rozpočtových opatření
 6. Volba členů kontrolní a revizní komise
 7. Projednání návrhu jednacího řádu DSO Deblín
 8. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2016
 9. Dohody o poskytnutí příspěvku na rok 2016 – obec Březina,Vohančice a Heroltice
 10. Projednání finančního vypořádání stočného mezi obce Březina, Heroltice a Vohančice
 11. Stanovení stočného za období 1.6.-31.12.2015
 12. Dodatek č. 5 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací na rok 2016
 13. Založení provozní organizace pro správu kanalizace – právní forma s.r.o.
 14. Různé 
 15. Diskuse
 16. Závěr

 

 

                                                                                                Jiří Vitanovský

                                                                                            Předseda DSO Deblín

 

 

Zveřejněno na úřední desce :  

v písemné podobě dne :  06.04.2016

v elektronické podobě dne : 06.04.2016

Sejmuto z úřední desky :

v písemné podobě dne : 15.04.2016

v elektronické podobě dne : 15.04.2016

 

 

 

 

Vyvěšeno  na úřední i elektronické desce v obcích svazku  : Březina,Vohančice,Heroltice, Nelepeč-Žernůvka,Úsuší,Deblín

 

—————

Zpět