Oficiální stránky obce Nelepeč - Žernůvka


Návrh rozpočtu DSO Deblín na rok 2015

04.03.2015 18:29

Návrh  r o z p o č t u     Dobrovolného svazku obcí Deblín na rok 2015

 

PŘÍJMY/v Kč/             

 

 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

 

4121  Městys Deblín ORG 24

5 200

4121  Obec Březina ORG  20

44 700

   

4121  Obec Vohančice ORG 127

70 600

   

4121  Obec Úsuší ORG 122

4 900

4121  Obec Heroltice ORG 29

92 200

4121  Obec Nelepeč-Žernůvka ORG 66

4 900

   

Investiční přijaté transfery

 

4221  Obec Březina ORG 20

80 000

4221  Obec Vohančice ORG 127

200 100

4221  Obec Heroltice ORG 29

300 000

   

2321 2111 Stočné

743 000

6330 4134 Převody z rozpočtových účtů

126 200

Příjmy

1 671 800

 

 

FINANCOVÁNÍ

 

8115  financování

87 400

P ř í j m y    celkem

1 759 200

 

VÝDAJE/v Kč/             

 

 

2321 Odvádění a čistění odpadních vod

 

2321 5021 Ostatní osobní výdaje

36 000

2321 5154 Elektrická energie

230 000

2321 5162 Služby telekomunikací

33 000

2321 5169 Nákup služeb

420 000

2321 5171 Opravy a udržování

30 000

3636 Územní rozvoj

 

3636 5021 Ostatní osobní výdaje

80 400

3636 5168 Zpracování dat

7 600

3636 5175 Pohoštění 

3 600

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

 
   
   

6310 5141 Úroky vlastní

125 300

6310 5163 Služby peněžních ústavů

7 600

   

6320 5163 Pojištění majetku

38 300

6330 5344 Převody vlastním rezerním fondům

126 200

6399 5362 Platby daní a poplatků

35 000

6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům

6 200

   

8124  Uhrazené splátky dlouhod. přijatých prostředků

580 000

 

 

V ý d a j e    celkem

1 759 200

 

 

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané v souladu s § 11 odst.3 zákona č. 250/2000 Sb.

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění uplatnit  buď písemně ve lhůtě do  19.03.2015 na Úřadu městyse Deblín  nebo ústně na zasedání  valné hromady ,kde bude návrh rozpočtu projednáván .

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Vitanovský  předseda DSO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala : Vítová Marie, účetní

 

 

 

Vyvěšeno  na úřední desku :   03.03.2015                                                         

Sňato z úřední desky : 20.03.2015

 

 

 

Vyvěšeno v členských obcích svazku :

Deblín, Vohančice, Březina, Heroltice, Nelepeč-Žernůvka, Úsuší.

Ve  stejném termínu byl návrh rozpočtu vyvěšen na elektronických  úředních deskách členských obcí svazku

—————

Zpět